nguyên liệu giấy carton sóng. Tùy theo đặc điểm sóng giấy của tấm bìa carton sóng sử dụng mà phân loại hộp khác nhau: sóng 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp

SALE
8 %
PRICE OFF
6,100 VND 5,600 VND
SALE
14 %
PRICE OFF
1 VND 1 VND
SALE
3 %
PRICE OFF
6,800 VND 6,600 VND
SALE
10 %
PRICE OFF
1 VND 1 VND
SALE
4 %
PRICE OFF
4,900 VND 4,700 VND
SALE
11 %
PRICE OFF
28,000 VND 25,000 VND
SALE
13 %
PRICE OFF
3,200 VND 2,800 VND
SALE
7 %
PRICE OFF
4,500 VND 4,200 VND
SALE
8 %
PRICE OFF
7,200 VND 6,600 VND
SALE
9 %
PRICE OFF
1 VND 1 VND
SALE
5 %
PRICE OFF
1 VND 1 VND
SALE
9 %
PRICE OFF
9,400 VND 8,600 VND
SALE
5 %
PRICE OFF
4,300 VND 4,100 VND
SALE
10 %
PRICE OFF
6,200 VND 5,600 VND
SALE
12 %
PRICE OFF
20,500 VND 18,000 VND
SALE
8 %
PRICE OFF
7,200 VND 6,600 VND
SALE
4 %
PRICE OFF
6,800 VND 6,500 VND
SALE
5 %
PRICE OFF
7,500 VND 7,100 VND