nguyên liệu giấy carton sóng. Tùy theo đặc điểm sóng giấy của tấm bìa carton sóng sử dụng mà phân loại hộp khác nhau: sóng 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp